Министерство на младежта и спорта обявява програма „Спортът – начин на живот“ за 2024 г.

0
533

Основната цел на програмата е подобряване на условията за организиране и провеждане на масови спортни състезания, осигуряване на възможност на граждани от всички възрасти над 18 години да участват, с оглед подобряване физическата им дееспособност, създаване на мотивация за включване в спортни и спортно-туристически дейности, социално сближаване, насърчаване към здравословен и активен начин на живот. Преки бенефициенти по програмата са спортни клубове от страната, членове на български лицензирани спортни федерации. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на дейностите по проектите, са всички граждани над 18 години, които практикуват спорт/спортно-туристическа дейност.

Обхват:  във времеви аспект Програмата се реализира от 01 февруари до 31 декември на календарната година. В териториален аспект програмата обхваща населените места в страната, където се реализират спортните или спортно-туристическите състезания, включени в одобрените проекти на спортните клубове. Спортните клубове могат да кандидатстват за календарната година с до два проекта по Програмата, като всеки проект е за организиране и провеждане на едно спортно или спортно-туристическо състезание. Проектите за финансово подпомагане по програмата трябва да постъпят в деловодството на ММС до 17:30 часа на 10 януари (сряда) 2024 година. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодството, чрез куриер или по поща.

Пълната информация и документи ще намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име