Пари за коневъдството към 2020 и 2021 ?

0
9631

Към 2020 година отпускат ли се субсидии за отглеждането на породисти коне, и по-конкретно за български породи? При какви условия и срокове. Ако не се отпускат, моля за отговор дали е готова програмата за 2021 по същата тема, въпреки непредвидимите настъпили обстоятелства около COVID – 19.

На така поставените въпроси, от Пресцентъра на МЗХГ бяха така любезни, да отговорят писмено:

Отговор: Предоставянето на субсидии за отглеждане на породисти коне не са предвидени в Европейското законодателство, съответно и в националното такова. Въпреки това у нас са разработени и се прилагат механизми, които позволяват частична подкрепа на сектор „коневъдство“.  В тази връзка политиката на МЗХГ в областта на коневъдството е насочена към подпомагане на дейността на развъдните организации, чрез предоставяне на целенасочена държавна помощ, както и към запазване на застрашените от изчезване национални породи коне.

  • Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Към настоящия момент все още е в сила ПРСР 2014-2020 г. В този програмен период, подпомагането на български породи коне е възможно, чрез условията разписани в Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“. Съгласно Приложение № 9 от наредбата в „направление опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ попадат следните пет породи коне – Каракачански, Източнобългарски,  Дунавски,  Плевенски и Български Тежковозен кон.

Съгласно заповед на министъра на ЗХГ от 28 февруари 2020 г. заявления за плащане се приемат в случаите на удължаване на поети ангажименти (за шеста година) по мярката. Прием няма да се осъществи на заявления, с които се поема нов ангажимент или се разширяват поети ангажименти.

В момента се работи активно върху бъдещата ОСП 2021-2027 г. В тази връзка се предвиждат по-високи финансови стимули от тези до момента, при прилагане на мерки имащи отношение към т.н. „Зелена архитектура“ на ЕС. Същите са свързани с цели за околната среда и климата, във връзка с повишената екологична амбиция.

  • Схемата на „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”

Продължава прилагането на схемата, като към 2019 г. максималния бюджет по помощта е увеличен и достига размер от 7,2 милиона лева. Срокът на прилагане на схемата е до 31.12.2020 г. Целта на помощта е насочена към малки и средни предприятия – животновъди (регистрирани ЗС) за подпомагане на селекционните дейности, чрез предоставяне на субсидирани услуги от признати развъдни организации. По линия на помощта се подпомагат до 100% от административните разходи за водене на родословна книга и до 70% от разходите за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.В тази връзка, в сектор „коневъдство“ съществуват 5 развъдни организации с одобрени развъдни програми за 12 породи (от тях 8 български, в т.ч. 1 автохтонна и 3 отечествени). Към 2020 г. броя на конете под селекционен контрол е почти 13 хил.

  • Държавна помощ „Помощ за участия в изложения“

Срокът на прилагане на помощта е до 31.12.2020 г. Годишният размер се определя в бюджета на ДФ ”Земеделие” след Решение на УС и в рамките на максималния годишен бюджет. Целта на помощта е насърчаване на земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за покриване на разходи, свързани с участие в изложения.

Участието в изложенията цели популяризиране постиженията и възможностите на отглежданите у нас породи коне, показване на достиженията в селекцията, обогатяване на знанията и засилване на контактите в рамките на мероприятията.

Достъп до помощта имат онези бенефициери, които спазват развъдна програма за дадена порода и се предоставя посредством субсидирани услуги от развъдни организации.

Предвид ситуацията с COVID 19 гореспоменатата мярка към момента не се прилага.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име