Презентация на линиите и фамилиите на конете от порода Тракенер

0
4034

Разработено от гл. ас. д-р Пламен Асенов и Веселина Соколова – селекционер на националния отбор по обездка и ас. д-р Надежда Луканова

Импортът на коне с тракененски и източнопруски произход в нашата страна е започнал през шестдесетте години на миналия век, чрез закупуване на жребци за подобряване качествата на конете от Източнобългарска и Плевенска породи. За развитието на конния спорт в България, през 70 – те години на м.в. след импорт на неголям брой жребци и кобили от Полша, бившата Германска Демократична Република и Русия се осъществява чистопородно развъждане на коне от породата в страната ни. Предишни изследвания на популацията в България, показват, че конете принадлежат към известни линии и притежават характерните черти на породата. Авторите посочват, че по отношение измеренията на тялото и индексите на телосложение внесените и родени у нас коне са сходни с тези на конете от породата в Русия, и по тези признаци превъзхождат конете от Плевенска и Източнобългарска породи. Добрите аклиматизационни способности се подкрепят с факти за заплодяемостта на кобилите – 84.8 % и 76.2 % живородени кончета.

За осъществяване на проучването са използвани данни за 214 коне (69 жребци и 145 кобили) от активната развъдна част на породата. Определянето на линейната и фамилна структури на популацията е извършено в съответствие с произхода на конете от данните в родословните книги за породата.

Генеалогичният анализ на кобилите е съобразен с предложената от Schilke (1965) методология за означаване на фамилиите в породата след Втората световна война.

Прието е създадените в България фамилии да носят имената на импортираните кобили, а не на основателките на съответната фамилия зад границата. Кобилите и тяхното потомство, които не са формирали фамилии в България са включени в проучването като отделни групи съобразно произхода – тракененски, източнопруски или от други полукръвни коне.

Информацията за основните измерения на тялото на конете е осигурена от записите в заводски родословни книги на коневъдните ферми в Институт по животновъдни науки – Костинброд, Депо за жребци в Божурище и списъците от годишните зоотехнически прегледи на стадата.

Фенотипните параметри бяха установени с помощта на вариационен анализ. Генетичните, средовите варианси и херитабилитета – със смесени линейни модели и програма „MTDFRUN” след анализ на записаните в електронна база данни за измеренията на тялото на конете. Линейният модел има следния вид:

Y = M+Y+S+FD+SL+ e                където:

  • Y – всяко измерение на признака;
  • M – ефект на месеца на раждане;
  • Y – ефект на годината на раждане;
  • S – ефект на пола;
  • FD – ефект на фамилията на майката;
  • SL – ефект на линия на бащата;
  • е – случайна грешка

Всички фактори в модела са фиксирани с изключение на ефекта на индивида, който е случаен и включва родствена матрица с информация за родствениците на оценявания индивид – родители и странични роднини за по-точна оценка на признака, средните стойности, вариансите, херитабилитета, генетичните, фенотипни и средови корелации. Като източници на вариране за всеки от признаците са използвани месеците и годините на раждане, пола на индивидите, фамилиите и линиите, към които принадлежи всеки индивид.

Резултати и обсъждане

След анализ на основните измерения на тялото на конете установихме, че средните стойности на височината при холката, дължината на трупа, обхвата на гърдите и обхвата на свирката, кореспондират с получените от Йоров и др. (1983) средни измерения на тялото на жребците и кобилите в страната ни през началните години на съществуване на популацията. Стойностите на признаците не се отличават съществено от получените от Siedlanowski (2006), при 278 кобили-майки в Полша от сходна по произход популация, които е установил средни височина при холката 165. 66, обхват на гърдите 199.08 cm и обхват на свирката 20.72 cm., което  показва, че в Полша преобладават по-едри кобили и селекцията е насочена към повишаване на техния ръст.

Вариационният анализ показа, че в нашата популация при конете от двата пола с най-голямо вариране е обхвата на гърдите – sd = 7.29, следвано от дължината на тялото sd = 4.09, височината при холката sd = 3.44 и обхвата на свирката- sd = 0.88. Ниските стойности на стандартното отклонение показват консолидация на изследваните признаци в извадката.

Таблица 1. Общи средни, стандартни грешки, минимални и максимални стойности на доверителния интервал на изследваните признаци.
Признаци/ traits Общи средни

average

Стандартна грешка/ standard error Доверителен интервал
Минимум

min

Максимум

max

Височина при холката/

Height at withers

162,89 0,672 161,57 164,23
Кобили/ mares 161,58 0,696 160,20 162,96
Жребци/ stallions 164,22 0,756 162,72 165,71
Дължина на тялото/ Body length 164,07 0,914 162,23 165,88
Кобили/ mares 162,89 0,947 161,02 164,77
Жребци/ stallions 165,24 1,023 163,20 167,27
Обхват на гърдите/ Chest circumference 189,81 1,285 187,26 192,35
Кобили/ mares 190,13 1,330 187,50 192,76
Жребци/ stallions 189,48 1,445 186,62 192,34
Обхват на свирката/ Cannon bone 20,75 0,160 20,43 21,06
Кобили/ mares 20,44 0,167 20,11 20,77
Жребци/ stallions 21,05 0,181 20,70 21,41

Установено е, че през периода на проучването в развъдната дейност са ползвани жребци от четири, основни за породата линии, на жр. Perfectionis, род.1899 г., на жребец Dingo, род. 1895 г., на жребец Obelisk, род.1881 г., и линията на жребец Monsieur Gabriel, род. 1891 г.

От конезаводите в Полша са закупени жребци от няколко линии, формирани след Втората световна война, в източноевропейската част от популация на породата – на жребец Arrigl Valley, род. 1960 г., на жр. Perkoz, род. 1965 г., на жр.Trojnat, род. 1956 г., на жр. Priz, род. 1958 г. От Русия е импортиран жребец от линията на жр. Эффект, род. 1959 г.

Линиите на родените в конезавод Trakehner жр. Hirtenknabe и на жр. Parsival, са представени от закупени кобили. От Полша в състава на импорта има кобили от линиите на Aquino, Skarb Salut, а от Русия – на Прибой. Те са обединени в отделна група „други”.

За поддържане на производителните способности на конете и генетичното разнообразие в стадата ни в развъдния процес са използвани жребците от Чистокръвна английска порода – Mozambik, Gradus, Gek и др., част от потомството на които е използвано в развъдната работа.

Таблица 2. Средни стойности и стандартни грешки на изследваните екстериорни признаци в линейната структура на популацията коне с тракененски и източнопруски произход в България.
Признаци/ Traits
Височина при холката/ Height at

withers

Дължина на тялото/ Body length
Обхват на гърдите/ Chest circumference
Обхват на свирката/ Cannon bone
Линии         Брой  n

Lines

Средно

Average

Ст. Грешка

Standard error

Средно

Average

Ст. Грешка

Standard error

Средно

Average

Ст. Грешка

Standard error

Средно

Average

Ст. Грешка

Standard error

Perfectionist
21
163,44
1,102
164,22
1,499
189,81
2,106
20,826
0,269
Dingo –Dampfross
11
162,31
1,499
162,46
2,040
184,59
2,866
21,130
0,358
Obelisk – Lichtenstein
6
163,35
1,581
163,26
2,151
191,61
3,022
20,987
0,386
Monsieur Gabriel – Pilger
25
162,67
0,871
163,83
1,185
192,90
1,665
20,968
0,213
Arrigl Valley
13
162,85
1,211
163,50
1,647
194,11
2,314
21,108
0,295
Perkoz
37
163,05
0,777
164,03
1,057
192,69
1,484
21,103
0,189
Trojnat
19
163,70
0,917
163,24
1,248
193,48
1,753
20,869
0,223
Priz
24
164,12
0,952
163,61
1,295
191,03
1,820
21,091
0,232
Effekt
19
164,86
1,130
165,61
1,538
193,88
2,160
20,939
0,276
Mozambik
9
162,61
1,741
167,03
2,369
190,67
3,328
21,024
0,422
Gradus
3
166,33
2,430
165,32
3,305
193,75
4,644
20,145
0,591
Parsival
5
162,08
2,191
166,74
2,981
189,12
4,188
21,389
0,530
Hirtenknabe
5
163,74
1,885
165,84
2,564
188,25
3,602
21,306
0,459
Gek

 

4
163,85
2,290
163,06
3,116
194,55
4,378
20,267
0,559
Други

 

13
162,04
3,54
164,69
4,827
188,66
6,783
20,614
0,836

Между по-голяма част от потомствените групи в линейната структура, не се наблюдават съществени различия по отношение на измеренията на тялото, което е следствие от изравнеността на индивидите в популацията. Малкото вариране на изследваните признаци, е характерно за малобройни породи с прилагане на чистопородно развъждане в продължение на дълъг период от време.

Резултатите от извършеният генеалогичен анализ на родословията на внесените и родените в страната кобили  показва, че  те произхождат от източнопруски (О), тракененски (Т) и полукръвни кобили (S). Изградени са 4 Т – фамилии, 8 О – фамилии и 2 S – фамилии, представени в графика 2 /таблица 3/. Няма импортирани кобили от фамилии на чистокръвни английски и арабски кобили

След анализ на развъдната дейност на закупените и родените в България кобили, се установява, че в създадената популация на източнопруския кон с тракененски произход са формирани 14 фамилии, развъждани в страната ни три, четири или пет поколения.

Почти всички кобили са представителки на фамилии, изграждали структурата на породата в различни страни.

Таблица 3. Средни стойности и стандартни грешки на изследваните признаци във фамилната структура на популацията коне с тракененски и източнопруски произход в България.
                         Признаци /Traits
Височина при холката/Height at
withers
Дължина на тялото/ Body length
Обхват на гърдите/Chest circumference
Обхват на свирката/ Cannon bone
                       Брой/ n
Фамилии/ Families
Средно
Average
Ст. Грешка
Standard error
Средно
Average
Ст. Грешка
Standard error
Средно
Average
Ст. Грешка
Standard error
Средно
Average
Ст. Грешка
Standard error
1.   Cizma – O
24
161,10
1,023
163,22
1,391
190,56
1,955
20,720
0,249
2.   Kulbaka – S
18
162,30
1,013
163,43
1,379
189,49
1,937
20,772
0,247
3. Dostojna – O
29
163,45
0,890
164,18
1,212
187,60
1,702
20,878
0,215
4.   Arytmia – T
5
163,39
1,710
167,93
2,326
191,63
3,268
20,778
0,413
5. Freizicht – O
13
162,51
1,123
165,35
1,528
191,51
2,146
21,247
0,273
6.Resonanz I -S
7
163,45
1,507
164,17
2,050
192,59
2,881
20,702
0,367
7. Гвоздика –T
3
162,33
2,299
163,33
3,128
187,10
4,395
20,810
0,560
8. Паприка –T
9
163,38
1,345
162,86
1,830
191,19
2,571
20,508
0,328
9.   Alkowa – O
18
161,42
1,112
163,39
1,512
187,93
2,125
20,765
0,271
10. Addycia –O
6
165,09
1,637
165,19
2,228
193,70
3,130
21,776
0,399
11.   Kardia – O
2
164,86
2,532
163,82
3,445
189,98
4,840
21,045
0,611
12.Domarada -O
4
160,75
1,854
161,93
2,522
183,94
3,543
19,994
0,452
13.   Oktave – O
3
162,99
2,570
163,57
3,496
196,81
4,912
20,095
0,623
14. Ponderosa T
14
162,42
1,230
163,38
1,674
186,59
2,352
20,128
0,300
  Т – фамилии
9
164,16
1,562
164,64
2,125
188,90
2,985
21,091
0,376
  S – фамилии
22
163,86
1,003
164,66
1,364
187,19
1,917
20,881
0,238
  O – фамилии
33
161,70
0,894
163,97
1,217
189,88
1,709
20,508
0,214

Между фамилните структури се наблюдават несъществени различия по отношение основните измерения на тялото и ниско вариране на признаците, което се дължи на консолидацията на породата.

Резултатите от анализа на генеалогията показват, че през периода на проучването са изградени линейна и фамилна структури. Жребците и кобилите произхождат от изтъкнати прародители и представляват уникална част от съвременната генеалогия на световната популация на породата. Това широко генетично разнообразие на изходната популация, формирано при импорта на животните, е позволило дългогодишно развъждане в рамките на сравнително ограничена популация.

При определяне влиянието на средови и генетични фактори върху признаците, характеризиращи основните измерения на тялото, използвахме показаните в таблица 2 източници на вариране.

Таблица 3. Ефект на факторите върху изследваните признаци /F- критерии/
                                    Признаци/                        Traits

Източници

на вариране/ Sources   of variation

df F – статистика/   F- statistics
Височина при холката/

Height at withers

Дължина на тялото/

Body length

Обхват на гърдите/

Chest circumference

Обхват на свирката/

Cannon bone

Месец на раждане/ month of birth     11 1.028 0.464 1.238 1.134
Година на раждане/ year of birth    40 1.280 1.346 2.205*** 1.630*
Пол/ sex      1 22.736*** 9.755*** 0.380 20.613**
Фамилии/ family    16 1.104 0.410 1.117 1.657
Линии/ line    23 1.231 0.839 1.299 0.804
Общ брой/ total 214

*** p  ≤ 0.001, ** p≤ 0.01, * p≤ 0.05

От изследваните фактори достоверен е ефекта на годината на раждане върху обхвата на гърдите и обхвата на свирката, което отдаваме главно на различното ниво на хранене през отделните години. Статистически значим е ефекта на пола върху височината при холката, дължината на тялото и обхвата на свирката. Месецът на раждане, принадлежността на индивидите към различните фамилии и линии в настоящето изследване не оказват значимо статистическо влияние върху средните стойности на признаците.

Определен е коефициентът на унаследяване, таблица 4, на височината при холката, обхвата на гърдите, които са високи, а на обхвата на свирката е със средна стойност, както и фенотипните и генетичните корелации между тях, които са високи и средни. Високите стойности на херитабилитета показват, че селекцията по фенотип на изследваните признаци е надеждна, но трябва да се ползва и оценка по потомство.

Таблица 5. Коефициенти на унаследяемост (по диагонал), генетични корелации (под диагонала), фенопипни корелации (над диагонала)
Признаци/ Traits p1 p2 p3
p1: Височина при холката / Height at withers 0,83 0.50 0.30
p2: Обхват на гърдите / Chest gird 0.51 0.77 0.31
P3: Обхват на свирката / Canon girth 0.35 0.50 0.36

ИЗВОДИ

  1. Изградената генеалогична структура от 9 линии (в момента действащи 5) и 14 фамилии (в момента действащи 10) в страната ни е част от световния генофонд на породата и позволява чистопородно линейно развъждане на конете от популацията.
  2. Установените стойности на изследваните признаци показват консолидация на качествата на конете и възможност за ефективна селекция по отношение на фенотипните показатели.
  3. При отглеждане на конете е необходимо влиянието на средовите фактори да бъде ограничено, чрез подобряване условията за растеж и развитие.

Генеалогията на популацията от това изследване, както и други изследвания са включени в „Развъдна програма за Източнопруския полукръвен кон с тракененски произход в България – Тракенен БГ с Разрешение за извършване на дейност по селекция издадено от МЗХ.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведи текст
Въведи име